İstanbul zelzeleleri

İstanbul, Bizanslılar zamanından beri türlü tabiî afetlere uğramıştı.
Acayib şekilli yıldızların görünmesi, güneşin kararması, kan rengi yağmurların yapması,denizi donduran korkunç kışların hüküm sürmesi ve büyük tahribler yapan zelzeleler şehirde devir devir dehşet ve heyecan yaratmıştı.
376 Miladî senesinin 26 Ocak tarihinde İstnabul` da şiddetli bir zelzele olmuş ve bir çok bina yıkılmıştı.
Yirmi sene sonra bir gece vakti bir yer sarsıntısı tesbit edilmiş ve şehirliler gökün kırmızı bir renk aldığına da şahid olmuşlardı.
402 senes Şubatında bazı mabedlerin harab olması ile neticelenen bir zelzele vuku bulmuştu. Beş yıl sonra bir yer sarsıntısı ve şiddetli bir bora herkesiheycana vermiş ve denizde bir çok gemilerin batmasına sebeb olmuştu.
422 yılındaki zelzeleden bir sene sonra 7 Nisanda keydedilen deprem şehir halkını çok korkutmuş ve kiliselere gidilerek bu âfete karşı Allah` tan istimdada başlanılmıştı.
25 Eylül 438 yılındaki zelzele en ziyade Samatya taraflarında tahribat yaptı. Sekiz yıl içinde gene bir eylül ayında İstanbul sûrlarının bir kısmını yıkan br deprem kaydolundu.
6 Kasım 447 de vuku bulan zelzele sûrun 57 kulesini yıkmıştı.
26 Ocak 450 senesinde bazı binaların yıkılması ve kuyuların uslarının çekilmesile neticelenen bir deprem daha oldu. 25 Eylül 477 de Büyük Çarşının mühim kısımları sakatlandı.
Fakat İstanbul` lular 24 Eylül 480 de başlayan zelzele ile büyük ve devamlı bir korku geçirdiler. Şiddetle başlayan bu yer sarsıntısıtam 40 gün devam etti. Sekiz sene sonra vuku bulan zelzelede ise şehrin muhtelif yerlerinde yıkıntılar oldu.
496 Haziraninda olan yer sarsıntısının uyandırdığı korku ile şehir halkı Balıklı taraflarına kaçmıştı. 530 yılı Kasımında İstanbul` da ve civar vilayetlerde tesirini gösteren bir deprem oldu.
545 Ekim ayındaki hareketi arzı büyük seller takib etti ve bu sellerden ziraat çok zarar gördü.
4 Şubat 548` de İstanbul halkı yeni bir zelzelenin dehşetine uğradı. Bu defa yer sarsıntısı ile beraber şiddetli bir şimşek ve yıldırım velvelesi büyük bir korku uyandırmıştı.
549 senesi Ocak ayında zelzelenin şiddetinden deniz üzerinde bir takım med ve cezirler olmuş ve elli seneden beri İstanbul balıkçılarına ve gemicilerine büyük zararlar veren Profirion namındaki balık karaya vurmuştu. Ahali tarafından hücum edilerek öldürülen bu balığın uzunluğu otuz ve genişliği on arşındı.
16 Ağustos 553 senesindeki zelzele Ayasofya` nın kubbesile bazı hamamların ve diğer binaların harabiyetinesebeb olmuştu.
14 Aralık 557 de gece yarısı yeraltından acayib sesler işitilmiş ve kükürde benzer koku da br duman halinde bütün şehri kaplamıştı.
10 Mayıs 583 te İstanbul` da bir deprem daha oldu. 20 Nisan 611 zelzelesinde halk, korkularından Bahariye semtine geçmişti.
26 Ekim 740 tarihindeki depremde bazı manastırlar, Edirnekapısı suru ile surların diğer kapıları üzerindeki heykeller yıkıldı. 9 Şubat 790 tarihinde halk, yer altından korkunç sadalar işitti. Herkes evlerini tekedip bahçelere sığındı.
796 zelzelesi şiddetli olmuş 797 de zelzele başlayınca güneş ortadan kaybolup şehir gece halini almıştı.814 zelzelesi bazı mabedler büyük tahribler yaptı.
Bunlardan başka bu asır içinde İstanbul yedi zelzeleye daha maruz kaldı.
İstanbul` un büyük zelzelelerinden biri 1510 da vukua gelmiş, bu felaketli hadise on binden ziyade insanın ölümüne sebeb olmuştu.
1310 zelzelesi diye anılan 28 Haziran 1894 depremi şiddetli olmuş, büyük cmailer, Çarşı ve sair binalar mühim zararlar görmüştü.