İstanbul nasıl kuruldu

İstanbul şehri Milâddan 658 sene evvel kurulmuştur.Rşvayete nazaran Mageryalı Byzas ve tarafdarları yeni şehrin mevkii hakkında fikir ve nasihatlarını almak üzere Delf kâhinine müracaat etmişlerdi. Kâhin kendilerine Bu şehri körlerin memleketi karşısına kurun cevabını vermiş ve Mageryalılar Yurdları olan Korent` ten kalkarak uzun mesafeler aşıp bugunkü Sarayburnu mevkiine gelmişlerdi. Burdan etrafı temaşa ederken karşı yakadaki o vakitler Finikelilerin bir müstemlekesi olan Kadıköyünü görerek, çıktıkları noktada şehir kurmayıp Kadıköy` ünü intihap edenlere şaşmışlar ve İşte kâhinin haber verdiği körler memleketi orasıdır diyerek yeni şehirleirni Haliç ile Ligos burnu üzerinde tesis etmişlerdi.
Yeni şehire reislerinin ismini izafetle Bizans demişler ve bir müddet sonra Argos muhacirleri de gelip Bizansa yerleşmişlerdi. Küçük bir kasaba halinde bulunan Bizans coğrafi mevkiinin ehemmiyeti bakımından kısa zamanda bir ticaret merkezi haline gelmişti.
Şehir Met muharebeleri esnasında İraniler tarafından istilâ edilmiş ve Milâddan evvel 479 da Plate muharebesinden sonra Isparta kralı (Pozatyas) tarafından geri alınmıştı. Bundan sonra Bizans Atina, Isparta rekabetleri ve mücadeleleri arasından kendisini kurtarmaya çalışmış ve daima kuvvetli tarafla anlaşılan bir siyaset gütmüştü.
Bizans için büyük tehlikeyi Makedonyalı Filip`in bu şehri Milâddan 340 sene evvelki muhasarası teşkil etmişti. Şehir Filip ordularının eline geçmek üzereyken (fırtınalı bir gecede birdenbire bulutlar sıyrılıp ay görünmüş). Bizanslılar bunu bir hayır alâmeti sayarak bütün güçleriyle savaşmışlar ve Makedonyalıların gece hücumunu defetmişlerdi. Bu kurtuluşlarının bir şükran nişanesi olarak mabudları (Hekat) a ithafen bir heykel dikmişler ve bu mabudenin bir alâmeti olan hilâli de paraları üzerine basmışlardı.
Makedonyalıların muhsarasını Gotların musahasarası takip etmiş Bizanslılar bu tehlikeden de senevî bir vergi ödemek suretiyle kurtulmuşlardı. Romalıların şarka doğru yayılmaları sırasında Bizans istiklali bir muddet tanınmış fakat Roma İmparatorlarından Vespasten şehri işgal ederek bir Roma eyaleti haline sokmuştu.Bizanslılar Roma İmparatorlarından Septim Sever` i Sevenius Nİjer arasındaki ihtilafta ikincisini tutmuşlar ve bu hareketlerinin cezası olmak üzere Septim Sever kuvvetleri tarafından üç sene devam eden bir muhasaraya uğramışlardı. Açlık ve felaket içindeki bu muhasaranın sonunu büyük bir katliam takip etmiş ve Septim Sevr Bizansı taş taş üstünde kalmamak üzere surları ve bütün binalariyle yerle beraber etmişti. Bir müddet sonra Septim Sevr hareketinden pişmanlık duymuş ve oglu Karakolla` nın da istirhamı ile şehri yeniden imara karar vermişti. Yeni şehir bu hükümdarın ismiyle anılan surlarla çevrilmiş, tiyatro, at meydanı, saraylar ve hamamlarla süslenmişti. Eski Bizans, imparatorun oğluna izafetle Antoniana ismiyle anılmayabaşlamıştı. Bizans artık bir Roma şehri halini almış bulunuyordu. Şehir bir müddet sonra da Seytbes Elures` lerin hücum ve istilasına uğramışve Üsküdarla beraber tahrip edilmişti.Eski Bizansın kaderini Edirne civarında Roma İmparatoru Büyük Konstantin ile kainbiraderi Licinius arasında yapılan bir harp değiştirmişti. Licinius mağlup olmuş ve Bizanslılara sığınmıştı.Arkadan yetişen Konstantin Bizansı muhasara etmiş ve şehirden kaçan kainbiraderini Üsküdar civarında yakalamıştı.
Konstantin zaferi üzerine kendisine mutavaat eden Bizans şehrinin ehemmiyetini takdir etmiş ve payitahtı buraya nakle karar vermişti. Romalılar yeni doğan Hıristiyan dinini iyi karşılamamışlar ve bu dini eski mabudlara tercihan yaymak isteyen Konstantini çekemez olmuşlardı. Konstantin Hıristiyan dinini yaymak ve eski Bizans üzerinde Roma İmparatorluğunun payitahtını kurmak üzere Roma` dan ve İtalya` dan uzaklaşmıştı.

*** İSTANBUL NASIL KURULDU***

Konstantin Bizansla, Roma arasında bazı benzerlikler bulmuştu. Varuşlariyle beraber bu şehir ve yedi tepe üzerinde kurulmuştu. Ve keza on dört mıntakaya taksim edilmiş bulunuyordu. Mevkii ve vaziyeti de gerek askerlik gerekse hükûmet idaresi bakımından çok mükemmeldi.
Konstantin evvelâ yeni şehrinin sur yerlerini mutantan bir alayın başında şu şekilde tayin etmişti. Bir elinde kılıç olduğu halde yaya yürüyerek yapılacak surun istikametini tayin ve bunu pek geniş bir mikyasta tesbit eylemişti. Kendisini takip eden müşavirler yeniden kurulacak şehrin büyüklüğüne şaşmışlar ve daha nereye kadar gidileceğini kendisinden sormuşlardı. İmparator onlaraÖnümde bulunan duruncaya kadar cevabını vermişti. Sonraları surun mevkii Hazreti Meryem` in ilham eseri olmak üzere telâkki edilmiş ve Meryem, şehrin hâmiyesi kabul olunmuştu. Miladın 330 senesi mayısının 11 inci günü (Yeni Roma) şehrinin kuruluşu itibar edilmiş ve o gün şehre Yeni Roma ismi verilmiş fakat daha sonraları bu ismin yerini (Konstantin Şehri) almıştı.